Host *
  ServerAliveInterval 60

Host snoopy
  HostName xxx.xxx.xxx.xxx
  User plc2
  IdentityFile ~/.ssh/keys/key1/openssh.key1.priv